مقاله 6. دوره سوم، شماره 34، مهر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

روح‌اله ترکی1، علی احمدی‌شکوه2

1- کارشناسی‌­ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌­الانبیاء (ص)  

2- دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علوم و فنون فارابی

 

چکیده

یکی از پدیده‌­های جامعه‌­شناسی کهن و بسیار حیاتی در طول سال­های زندگی بشر، پدیده شكاف نسلي است. از جمله دلایل بروز این پدیده می‌­توان به اتخاذ شیوه‌­های مختلف در ایجاد تعاملات، گسترده شدن ارتباطات و روابط اجتماعی، و درونی شدن ارزش­ها و هنجارها به شیوه‌­های مختلف اشاره کرد که این عوامل سبب شکل­‌گیری روند ناهمسان شدن جامعه­‌پذیری و در نهایت شکاف نسل­ها شده است. پژوهش حاضر، ميزان شكاف نسلي بين دانش‌­آموزان پسر برخی آموزشگاه­‌های زبان انگلیسی منطقه جنوب‌شرق تهران و عوامل موثر در آن را با روش پيمايشي مورد بررسی و کاوش قرار داده است. انتخاب دانش‌­آموزان به روش نمونه‌­گیری خوشه‌­ای چندمرحله‌­ای صورت گرفته که در آن تعداد 300 نفر از دانش‌­آموزان شرکت داشته­‌اند. گفتنی است که داده­‌های مورد نیاز این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع­‌آوری گردیده که اعتبار محتوايي پرسشنامه را نیز تعداد 3 نفر از اساتيد با تجربه آموزشگاهی بررسي و تایید كرده­‌اند. نتايج پژوهش نشان داد كه متغیرهای موردنظر در این مطالعه از قبیل دينداري، ميزان کاربرد وسايل ارتباط جمعي و شبکه‌های اجتماعی، پشتوانه فرهنگي و اقتصادي، ميزان تحصيلات والدین، و سن ارتباط معناداري با شكاف نسلي دارند.

 

واژگان کلیدی: شكاف نسلي، ديـنداري، پشتوانه اقتصادي- فرهنگي، وسـايل ارتباط جمعي، شبکه‌­های اجتماعی

 

 

 

Generation Gap and Effective Factors among the Students in English Language Institutions (A case study in Southeast of Tehran)

 

Article 6.Vol.3. No.34. October 2018

 

Authors:

Ruhollah Torki, Ali A. Shokouh

 

Abstract

One of the ancient and vital sociology phenomena throughout the human life is the generation gap. Applying different ways for establishing interactions, expanding communications as well as social relations, and internalizing values ​​and norms in different ways can be causes of such a phenomenon which have lead to the formation of the process of dissonant socialization and, eventually, generation gap. The present study aims to investigate the generation gap among the male students of some English language institutions in Southeast of Tehran and its effective factors through survey method. Students were selected by multistage cluster sampling method in which 300 students participated. The required data were collected through a questionnaire; the content validity of which was approved by 3 experienced teachers of the institutes. The results showed that the variables of the study such as religiosity, the proportion of mass communication tools and social media usage, the culture and economic support, the education of parents and the age have significant correlations with generation gap.

 

Keywords: Generation Gap, Religiosity, Culture and Economic Support, Mass Media and Social Media