مقاله 1. دوره سوم، شماره 35، آبان 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

محمود باقری1، فهیمه یادگاری2

1- دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2- کارشناسی­‌ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین­‌المللی، دانشگاه تهران  

چکیده

پولشویی پدیده­ای است که توسط بسیاری از کشورها غیرقانونی اعلام شده اما اندازه و ماهیت ممنوعیت قانونی و جرم­انگاری استعمال پول کثیف بستگی به نظام هنجاری کشور وضع ‌کننده قانون دارد. به عبارت دیگر، قوانین و نظاماتی که به مقابله با پولشویی می‌­پردازند مبتنی بر ملاحظات ملی برحسب هزینه‌­ها و فواید چنین قوانینی برای هر کشور خاص می­‌باشند. بدین لحاظ که تمام کشورهای جهان هنوز، حداقل در مرحله اجرا، اتفاق‌­نظر بر روی دایره شمول و ماهیت قوانین ضدپولشویی ندارند. به عبارت دیگر هنجارهای قانونی به هم نزدیک نشده‌­اند. اگر به خاطر تفاوت در توسعه اقتصادی، هیچ ارزش جهانی در مبارزه با پولشویی وجود نداشته باشد و نتیجتاً قوانین ملی متفاوت باشند، پس موضوع مشارکت در هزینه مبارزه با پولشویی می­‌تواند موضوع بحث قرار گیرد. مسئله اینست که آیا کشورهای در حال توسعه باید از طریق تصویب و اجرای مقررات ضد پولشویی در رفاه اقتصادهای توسعه یافته بدون دریافت عوض، سهیم باشند؟

واژگان کلیدی: قوانین ضدپولشویی، اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه، جرائم ملی و بین­‌المللی

Anti-Money Laundering Laws: The Possibility of Global Convergence

Article 1. Vol.3. No.35. November 2018

Authors:

Mahmoud Bagheri, Fahimeh Yadegari

Abstract

Money laundering is a phenomenon that has been known illegal by many countries, but the measure and the nature of the legal and criminal prohibition of using dirty money depends on the normative system of the lawmaking state. In other words, based on national considerations of each country in terms of the costs and benefits, the rules and systems that deal with money laundering are specific. Hence, all the countries of the world, even in the implementation stage, have not come to an agreement on the scope and the nature of anti-money laundering laws. In other words, legal norms have not come close together. If there is no universal value in fighting against money laundering because of different economic development and consequently various national laws, then sharing the cost of money laundering can be discussed. The question is that whether developing countries should contribute to the welfare of developed economics without reciprocity through the ratification and implementation of anti-money laundering legislation?

Keywords: Anti-Money Laundering Laws, Developed and Developing Economics, National and International Crimes