مقاله 4. دوره سوم، شماره 35، آبان 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

قاسم رمضانی1

 

1- دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

چکیده

تبیین حق و تکلیف و تأمین امنیت از اهداف عمده قانون و قانونگذاری است. راهگشایی و هموار نمودن راه رشد و تعالی انسان مهمترین وظیفه قانون است جایگاه قوه مقننه مثل جایگاه فکر در مکانیسم بدن انسان در زندگی و جایگاهی تدبیری است. علیرغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون و اصل استقلال قوا و تقسیم وظایف و توزیع اختیارات، مجلس مانند سایر قوا با ضعف‌­هایی مواجه است که ریشه در عوامل مختلفی دارد. غالباً این محدودیت­ها یا ناشی از محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون و در تنظیم مناسبات­‌اش با سایر قواست و یا طبق اصل برتری قانون اساسی و ضرورت انطباق قوانین فرودست با قوانین فرادست و یا به خاطر محدودیت ساختاری آن و گاهی نیز به خاطر صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون در موارد خاص است. یکسری از اصول قانون اساسی باتوجه به پیشرفت جوامع از کار افتاده می‌شوند و قابلیت اجرا نخواهند داشت. بعضی از این اصول در زمان تصویب قابلیت اجرا داشته‌اند و الان نیز کهنسال نیستند، اما اجرا نشده‌اند. بعضی از این اصول به خاطر اینکه ساختار نظام و جامعه عوض شده باید اصلاح شوند. در بعضی موارد اساساً نگرش حاکمیت و ملت به سمتی حرکت خواهد کرد که مستلزم ایجاد تغییراتی در آن می‌شود. روش تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی می‌­باشد که هدف از تحقیق حاضر بررسی آسیب‌­شناسی موردی قوه مقننه در اصول قانون اساسی است و در انتها نتیجه بعنوان دستاورد تحقیق حاضر مورد توجه نگارنده بوده است.

 

واژگان کلیدی: آسیب­‌شناسی، قوه مققنه، مجلس، قانونگذاری، قانون اساسی

 

 

 

Pathology of Sixth Chapter of the Legislature’s Constitution

 

Article 4.Vol.3. No.35. November 2018

 

Authors:

Ghasem Ramezani

 

Abstract

Explaining the right and duty and providing security are the main objectives of law and legislation. The most important task of the law is to pave the way for human excellence. The position of the legislature is like the position of mind in the mechanism of the human body in life which is a tactical position. Despite the general eligibility of the Islamic Consultative Assembly in legislation, same as other powers it faces some shortcomings caused by various factors in terms of the rule of law, the separation of powers and the distribution of duties and authorities. Often, these limitations arise from the potential restriction of Assembly’s authority in legislating and regulating its relations with other powers, the Principle of Constitutional Supremacy, the necessity of subordinate laws' adaptation with the primary laws or its structural constraint. It can be also resulted from the special legitimacy of other authorities to establish the law in specific cases. A number of constitutional principles will become obsolete due to the progress of societies and consequently they won’t be implemented. Many of these principles were able to be implemented at the time of ratification, yet, in spite of being new, they have not been implemented. Some of them must be reformed because the structure of the system and society has changed. In some cases, the attitude of the ruling state and the nation will move in a way that requires some changes in it. The method of research is descriptive-analytical. The purpose of the study is to survey the case-pathology of Legislature in Constitutional principles. Finally, the researcher has considered the results as the achievement of the research.

 

Keywords:Pathology, Legislature, Parliament, Legislature, Constitution