مقاله 7. دوره سوم، شماره 35، آبان 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

حسنعلی شوقی1

1- کارشناسی‌­ارشد روابط بین‌­الملل  

چکیده

در سال­‌های اخیر و بخصوص پس از خیزش‌­های عربی منطقه، روسیه بعنوان بازیگر فرامنطقه‌­ای فعال در خاورمیانه ایفای نقش نموده است. اتخاذ چنین نقشی بخصوص از دوران ریاست جمهوری پوتین مورد توجه بوده لیکن تحت تاثیر تحولات داخلی و بخصوص منطقه‌­ای و بین‌­المللی با فراز و فرودهایی همراه گردیده است. در چند سال اخیر حوادث خاورمیانه در قالب مسئله سوریه موجب ایفای نقشی فعال و موثر از جانب روسیه در خاورمیانه و مقابله با یکه­‌تازی غرب به رهبری آمریکا در این منطقه شده که در پژوهش پیش­روی در قالب پیروی روسیه از توازن قوا مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. بر این اساس این پژوهش بر آن است تا به کمک روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که: مهمترین عوامل موثر در اتخاذ نقش مداخله‌­گر روسیه در منطقه خاورمیانه در سال­‌های اخیر کدامند؟ در پاسخ به این سوال فرضیه این پژوهش عبارت است از اینکه: در سال­‌های اخیر و بخصوص در دوران ریاست جمهوری پوتین، نقش مداخله­‌گر روسیه در خاورمیانه، تحت تاثیر محرکه‌­های امنیتی، سیاسی و اقتصادی و نیز یکجانبه­‌گرایی آمریکا، در جهت احیای نقش روسیه در عرصه بین‌­الملل به اجرا درآمد. در این پژوهش، رویکرد توازن قوا بعنوان مفروض اصلی ما برای سیاست خارجی فدراسیون روسیه در منطقه خاورمیانه مطرح است.

واژگان کلیدی: روسیه، خاورمیانه، توازن قوا، مداخله­‌گری

The Most Important Factors in Adopting the Interventionist Role of the Russia in the Middle East

Article 7. Vol.3. No.35. November 2018

Authors:

Hasanali Shoghi

Abstract

In recent years, and especially after the Arab uprisings in the region, Russia has played an active transnational role in the Middle East. The adoption of such a role, especially since Putin's presidency, has been focused, while it has been accompanied by ups and downs as a result of the internal and specifically regional and international developments. In the past few years, the events happened in the Middle East in the context of the Syrian issue have paved the way for Russia to play an active and effective role in the Middle East and to oppose the Western countries' activities leading by the United States in the region. This issue has been surveyed in the present study as Russia's compliance with the balance of powers. Accordingly, the present study applying the descriptive-analytical method seeks to answer the question: What are the most important factors in determining Russia's interventionist role in the Middle East region during the recent years? To reply this question, the hypothesis of the research is that: In recent years, especially during Putin's presidency, Russia's interventionist role in the Middle East under the influence of security, political and economic factors, as well as America's unilateralism, was implemented in order to revive Russia's role in the international arena. In the study, the Balance-of-Power approach is argued as the main assumption for the foreign policy of the Russian Federation in the Middle East.

Keywords: Russia, the Middle East, the Balance of Powers, Intervention