مقاله 4. دوره سوم، شماره 36، آذر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سعید دهدشتی اردکانی1

 

1- کارشناسی‌­ارشد حقوق بین‌­الملل عمومی

 

چکیده

سازمان­‌های بین­‌المللی بعنوان یکی از تابعان حقوق بین­‌الملل و در راستای اقدامات و اختیارات قانونی خود که ناشی از شخصیت حقوقی آنها در نظام بین‌­الملل می­باشد، اهلیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی سازمان­‌های بین­‌المللی به آنها اهلیت حقوقی انجام بعضی اقدامات متناسب با اختیارات قانونی را در نظام بین­‌الملل و کشورهای عضو می­‌دهد. این موضوع در ماده 104 منشور ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته است. لذا همه کشورهای عضو و جامعه جهانی در برابر سازمان­‌های بین‌­المللی عام و خاص، ملزم به تبعیت از تصمیمات آنها می‌­باشند. اما بعضی از کشورها با اتخاذ رویکرد یکجانبه حقوقی مبتنی بر منافع سیاسی، ناقض تصمیمات سازمان­‌های عام و خاص بین‌­المللی می­باشند و به نوعی متعرض اهلیت حقوقی آنها می‌­شوند. احترام به اهلیت حقوقی سازمان‌­های بین‌­المللی و ایجاد بسترهای لازم جهت انجام موثر و کارآمد وظایف و اختیارات آنها در سطوح داخلی و بین­‌المللی، وظیفه دولت­ها می­‌باشد. مطالعه کتابخانه‌­ای اسناد و معاهدات موسس و بررسی میدانی رویه عملکردی سازمان­‌های بین­‌المللی، مبین تحدید اهلیت حقوقی آنها در اشتغالات، وظایف و اختیارات می‌­باشد. علل و عوامل تحدید کننده داخلی و بین­‌المللی اهلیت سازمان­‌های بین­‌المللی از سوی تابعان حقوق بین­‌الملل، از سوالاتی است که می­‌بایست پاسخ داده شوند و راهکارهایی حقوقی جهت مرتفع نمودن آنها ارائه داد. عدم استقلال ساختاری و مدیریتی از یکسو و نبود ضمانت اجرایی موثر از سویی دیگر، علت اصلی تحدید اهلیت حقوقی سازمان‌­های بین‌­المللی می­‌باشند.

واژگان کلیدی: مسئولیت بین‌­المللی، سازمان‌­های بین‌­المللی، شخصیت حقوقی، اهلیت

Studying the Legal Capacity of the International Organizations and its Impacts on Governments

Article 4.Vol.3. No.36. December 2018

Authors:

Saeed D. Ardekani

Abstract

International organizations have legal capacity as one of the subordinators of the international law and in accordance with their legal actions and authorities arising from their legal personality in the international system. The legal personality of international organizations renders them legal capacity to accomplish certain actions in the international system as well as the member statesin accordance with the legal authority which is also reflected in Article 104 of the Charter of the United Nations. Therefore, all member states and the world community are obliged to comply with general and specific international organizations’ decisions. However, some countries through a unilateral legal approach based on political interests, violate the general and specific international organizations decisions, and somehow their legal rights. Respecting the legal personality of international organizations and helping them with doing their tasks and applying their authorities effectively and efficiently at the domestic and international levels are the duties of the governments. The librarian research of the documents and founding treaties, and the field study of the operational procedures of international organizations show the delimitations of their legal capacity in recruitment, duties and authorities. The impressive international and domestic causes and factors of the international organizations arising from the international law subordinators are some of the questions that need to be answered and the legal solutions to tackle them should be provided. The lack of structural and managerial independence on the one hand, and the lack of effective enforcement guarantees, on the other hand is the main cause of the delimitations of the international organizations’ legal capacity.

Keywords: International Responsibility, International Organizations, Legal Personality, Legal Capacity