مقاله 6. دوره چهارم، شماره 40، فروردین 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

اصلان رحیمی1

 

1- کارشناسی‌­ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده دین و رسانه، دانشگاه صدا و سیمای ج. ا. ایران  

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین ویژگی‏‌های مجری مطلوب در سیمای جمهوری اسلامی ایران است. از این‌رو بررسی وضعیت موجود اجرا و آسیب‌های آن و نیز راهکارهای جذب و بکارگیری مجری تلویزیون از اهداف فرعی این تحقیق می‌باشد. روش پژوهش در مقاله حاضر کیفی بوده که با مطالعه منابع اسنادی و کتابخانه‌ای با استفاده از روش مصاحبه عمیق انجام شده است. بدین منظور با 20 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه مصاحبه به عمل آمده است. باتوجه به نتایج به دست آمده، ویژگی‌‏های مجری مطلوب در چهار بخش خلاصه شده است. بخش اول مولفه‌‏های فردی و شخصیتی؛ بخش دوم مولفه‌‏های مهارتی و فنی؛ بخش سوم مولفه‌‏های ظاهری مجری؛ و بخش چهارم در بردارنده مولفه‏‌های اخلاق حرفه‌ای می‌باشد. در بررسی وضع موجود حوزه اجرا و مجری‌گری سیما و آسیب‌های موجود، سیزده عامل شناسایی گردید از جمله مهمترین موارد آن شامل: کم‌توجهی به تخصص‌گرایی در حرفه مجری‌گری سیما، نمایشی شدن اجراها، ضعف در مدیریت و ساماندهی مجریان، سطحی‌نگری و نبود اندیشه و دغدغه هدفمندی و تاثیرگذاری و خلاء برنامه‏‌های آموزشی تخصصی مستمر و به روز می‏‌باشد. درخصوص ارائه راهکارها نیز در مجموع ده مورد راهکار عملیاتی برای جذب و گزینش ارائه شد که شامل: آموزش و تربیت تخصصی مجری و نگاه کاربردی، برگزاری کارگاه‌های دوره‌ای، آموزش و تربیت آکادمیک مجری، برگزاری گردهمایی دوره‌ای برای مجری‏ها و بازتعریف معیارهای گزینش مجری سیما براساس مطالعات و تحقیقات علمی و به روز می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: مجری مطلوب، سیمای جمهوری اسلامی ایران، راهکارها

 

 

 

The Characteristics of a Good Presenter in the TV of Islamic Republic of Iran

 

Article 6.Vol.4. No.40. April 2019

 

Authors:

Aslan Rahimi

 

Abstract

The purpose of this study is to explain the characteristics of the optimal performer in the TV of the Islamic Republic of Iran. Therefore, the study of the current status of presentation and its damages, as well as the ways of attracting and using television presenter is a sub-goal of this research. The method of research in this paper is qualitative, which is done by studying documentary and library resources using deep interviewing method. To this end, 20 experts and specialists in this field have been interviewed. Based on the results, the features of an optimal presenter are summarized in four sections. First part, the individual and personality components; second part, the skill and technical components; third part, the external component of the performer; and the fourth part contains the components of professional ethics. Thirteen factors were identified in the study of the current situation of presentation's field and existing threats, including: the lack of attention to specialization in the profession of presentation, the exhibitive performances, weakness in the management and organization of presenters, superficiality and lack of thought and purpose and impact and the vacancy of the training programs. A total of ten operational solutions were proposed for recruitment and selection, including: practical training, practical application, periodic workshops, academic training, holding periodic meetings for presenters, and redefining the criteria based on updated resources.

 

Keywords: Optimal Presenter, Islamic Republic of Iran, Methodology