مقاله 5. دوره چهارم، شماره 45، شهریور 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

نوشین احمدیان جونقانی1

 

1- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد حقوق بین‌­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 

چکیده

سال­‌های بسیاری است که دریاها و اقیانوس­ها بعنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار می­‌گیرند و نقش مهمی در حیات جامعه بین‌­المللی ایفا می­نماید. اینکه دریاها با منافع دولت­ها ارتباط مستقیم دارد، واقعیتی انکارناپذیر است. یکی از منافع بسیار مهم دولت­ها، تجارت از طریق دریاها است اما باتوجه به وضعیت جغرافیایی، تمامی کشورها به دریا و اقیانوس­ها به صورت مستقیم دسترسی ندارند. کنوانسیون­‌های متعددی وضع گردیده که متضمن مقررات مختلف درخصوص دسترسی آزادانه به منابع دریایی، تجارت بین­‌المللی از طریق دریا و تردد ترانزیتی است لکن کنوانسیون 1982 کامل­ترین موافقت­نامه­‌ای است که حقوق دریاها را به صورت کامل و جامع پوشش می­‌دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حقوق و تکالیف کشورهای ترانزیتی باتوجه به کنوانسیون 1982 است. عدم دسترسی آزادانه به دریاو در نتیجه ترانزیت مستقیم به نوبه خود تاثیراتی را بر اقتصاد کشورها می­‌گذارد و روابط ترانزیتیغالبا میان کشورهای ذیربط در قالب موافقت­نامه‌­ها و در نتیجه مذاکراتی است که میان کشورها صورت می­‌گیرد که تاحدود زیادی موانع دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا و ترانزیت مستقیم را از بین می­برد. از این­رو این مطالعه به این نتیجه می‌­رسد که تمام کشورها اعم از با ساحل دریایی و بدون ساحل دریایی، حقوق وتکالیفی را برای برقراری نظم در نظام حقوقی دریاها به عهده دارند و توافق­نامه‌­های منعقده میان کشورها نقش مهمی را در برقراری این نظم ایفا می­‌کند.

 

واژگان کلیدی: دریاها، کشورهای ترانزیتی، کشورهای محصور در خشکی، کنوانسیون 1982

 

 

 

The Rights and Duties of the Countries of Transit in the Light of the 1982 Convention on the Law of the Sea

 

Article 5.Vol.4. No.45. September 2019

 

Authors:

Noushin A. Jonghani

 

Abstract

For many years the seas and oceans have been used as a way of communication and play an important role in the life of the international community. The fact that the seas are directly linked to the interests of governments is an undeniable fact. One of the major benefits of governments is trade by sea, but given the geographical situation, not all countries have direct access to the sea and the oceans. There are numerous conventions that provide for different provisions on free access to maritime resources, international trade by sea and transit traffic, but the 1982 Convention is the most comprehensive agreement that fully and exhaustively covers maritime rights. The purpose of the present study is to examine the rights and obligations of transit countries in accordance with the 1982 Convention. Lack of free access to the sea and thus to the direct transit, in turn has an impact on the economies of countries. Transit relations between the concerned countries are often in the form of agreements and as a result of negotiations between countries, which largely eliminates to barriers to the landlocked countries' access to the sea and direct transit. Therefore, this study concludes that all countries, both with and without offshores, have rights and duties to establish order in the legal system of the seas and agreements between countries play an important role in establishing that order.

 

Keywords: Seas, Transit Countries, Landlocked Countries, 1982 Convention