• maxresdefault.jpg
  • header0004.jpg

شماره جاری: دوره سوم، شماره 31 تیر 1397

1- زمینه­‌های نظری، اجتماعی و تاریخی پدرسالاری عربی: از تکوین تا تداوم

شهرام خداکرمی، رضا لایق

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


2- نقش قوانین ثبتی در رفع دعاوی مالکیت

بختیار وطنی اجیرلو

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


3- بررسی نقش ضابطین در احقاق حقوق عمومی و شهروندی

رضا فرمانی جامع

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


4- حمله موشكي ايالات متحده آمریکا به سوريه از منظر حقوق بين‌الملل

سید مهران محمدی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


5- آسیب‌شناسی تحریم‌­های اقتصادی سازمان ملل متحد از منظر حقوق بشر

کبری جعفری هرندی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


6- بررسی مفهوم کودک سرباز در حقوق بین‌­الملل

امیر حایری

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


7- بررسی مبنای حقوق زن از منظر نظام حقوقی اسلام و غرب (نگرشی از فمنیسم تا کرامت انسانی)

محمد علی بادامی، محمد مهدی بادامی

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


8- بررسی عملکرد دولت محلی و تمرکززدایی از دیدگاه حقوق عمومی

اسرین عبداله­‌نژاد

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


9- جایگاه اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی در ایران

منصوره کاشانی دوست

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


10- چالش‌های فراروی قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادی

نسترن زرگری

چکیده مقاله  |   اصل مقاله

 

مقاله 5. دوره سوم، شماره 26، بهمن 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

حمید بخشایی1، سينا صالحي2

 

1- کارشناسی‌­ارشد علوم سیاسی

2- کارشناسی­‌ارشد علوم سیاسی

 

چکیده

پايان تاريخ از چشم­‌انداز تاريخي، سياسي و فلسفي جاي بسي تأمل و بررسي است. پايان تاريخ و فرضيه تناهي پيشرفت به سوء تفاهم­‌هايي جديدتر منجر شده است. فوكوياما در دكترين سياسي خود تمام مشخصات مدرني را كه در واقع مايه زوال و افول تمدن غرب خواهد بود را بعنوان ابزار دوام و استمرار بقاء سرمايه­‌داري برمي­شمارد. او مي­‌كوشد با بكارگيري زور اين پايان را به تعويق اندازد و با ترسيم چهره­اي ديگر از اين پايان به جاي نگراني، اميد و تحرك ايجاد كند. در خلال سال 1989 ميلادي فرانسيس فوكوياما به اصالت دادن به دموكراسي ليبرال بعنوان انديشه سياسي اقتصادي در آمريكاي شمالي و اروپاي غربي، نظريه پايان تاريخ را در مقاله‌­اي منتشر نمود. در اين پژوهش به تبيين و بررسي مباني و خاستگاه انديشه فرانسيس فوكوياما پرداخته شده و براي انجام آن از روش توصيفي- تحليلی استفاده و داده­‌هاي آن به روش كتابخانه‌­اي گردآوري شده است. يافته‌­هاي تحقيق حاكي از آن است كه ريشه­‌هاي فكري پايان تاريخ فوكوياما برگرفته از ديالكتيك هگلي است. پايان تاريخ فوكوياما برمبناي ايدئولوژي ليبرال دموكراسي و سعي در تقويت و تثبيت آن در نظام جهاني دارد. هگل اين محرك اوليه تاريخ را در عاملي انساني كه همانا پيكار براي بازشناسي باشد، مي­‌داند.

 

واژگان کلیدی: نظریه پايان تاريخ، فوكوياما، هگل، ليبرال دموكراسي، ايدئولوژي

 

 

 

Review the End of History's Theory in Fukuyama's Thought

 

Article 5. Vol.3. No.26. February 2018

 

Authors:

Hamid Bakhshaiy, Sina Salehi

 

Abstract

The end of history from the historical, political, and philosophical perspective is a great deal of reflection and review. Fukuyama in his own political doctrine all the modern features that in fact, the cause of deterioration and the decline of the west's civilization would be counts as a tool for the durability and continuity of capitalist survival. He tries to use forced to postpone this end and by drawing a figure from this end, instead of worrying, creates hope and mobility. During the year 1989, Francis Fukuyama to be original liberal democracy as an economic political thought in North America and Western Europe published the theory of the end of history in an article. This research is dedicated to explain and review the basics and the origin of the thought of Francis Fukuyama to do this, was use from descriptive-analytical method and compiled its data in a library method. Finding of the research suggests that the intellectual roots of the end of Fukuyama's history retrieved from the Hegelian dialectic. Fukuyama's The End of history based on the ideology of liberal democracy and is trying in reinforcement and its consolidation in the global system. Hegel knows this primary stimulus of history in the human factor that indeed be a fight for recognition

 

Keywords: End of History Theory's, Fukuyama, Hegel, Liberal Democrats, Ideology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه مجله

photo 2017 08 31 14 21 50

♦ صاحب امتیاز و مدیر مسئول

   سحر کریمی

 

♦ سردبیر

  اژدر پیری سارمانلو

 

♦ مدیر داخلی

  نسیم کریمی

 

  • شاپا چاپی         2476-5570
  • شاپا الکترونیکی  6461-2476

 

پایگاه‌های نمایه کننده

پایگاه‌های داده‌ای داخلی و بین المللی مجله

کلیک کنید

همکاران مجله

 

irasieh


danesh.ad

 

شبکه‌های اجتماعی

 

            instagram 02

       

                                  google s  in

 

تبلیغات علمی

 

photo 2017 10 31 17 15 29